جایزۀ علی‎آبادی

[English]

جایزه علی‌آبادی: از میان مقالات فارسی منتشر شده در هر سال، به برترین مقاله جایزۀ نقدی به مبلغ هزار یورو اهداء می‌شود. این جایزه به پاس خدمات فرهنگی و فلسفی مرحوم دکتر یوسف صمدی علی‌آبادی به نام او نامگذاری شده است. علی‌الاصول، همۀ مقالات امکان برگزیده شدن را دارند؛ در راستای سیاستهای کلی مجله، در انتخاب مقالۀ برتر، هیچ محدودیتی از حیث موضوع پژوهش وجود ندارد.

Ali Abadi Award (AAA)

Amongst the Persian papers published each year, the best paper will be awarded 1000 €. This award is named after the late Dr. Yousef Samadi Ali Aabdi, to honor his contributions and service to the Iranian philosophy and culture. In principle, all papers are eligible for the Ali Abadi Award. In conformity with the journal’s policies, there is no restriction on their subject-matters.