ارسال مقاله

[English]

ارسال مقاله: مقالات کمتر از پنج هزار کلمه به صورت کامل ارزیابی می‌شوند. در پذیرش مقالات طولانی‌تر سخت‌گیری بیشتری خواهد شد. از منظر حوزۀ پژوهشی و نوع مقاله، محدودیتی برای پذیرش مقالات وجود ندارد. علاوه بر مقالات صرفاً پژوهشی، نقد کتاب، یادداشهای انتقادی و مقالات مروری با ارزش پژوهشی منحصر‌به‌فرد، ترجمه، تصحیح یا شرح متون فلسفی کلاسیک که بتوانند بر غنای ادبیات فلسفی به زبان فارسی یا انگلیسی بیفزایند نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. ارسال مقاله به «اشاره» به منزله آن است که مقاله تاکنون منتشر نشده است و در هیچ مجلۀ دیگری نیز تحت بررسی نمی باشد.  

مقالات باید در دو فایل، به صورت دو پیوست، به آدرس <submission@eshare-ijp.ir> ایمیل شوند. فایل اول (یا همان «صفحۀ عنوان») باید تنها شامل مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان (شامل نام و نام خانوادگی، ایمیل و آدرس کامل پستی) باشد. فایل دوم باید تنها شامل چکیده (حداکثر ۲۰۰ کلمه) و متن مقاله باشد. هرگونه اطلاعاتی (شامل آنچه در یادداشت‌ها یا مراجع می‌آید) که ممکن باشد به نحوی، مستقیم یا غیرمستقیم، منجر به شناسایی هویت نویسنده یا نویسندگان شود باید از فایل دوم حذف شود.

فرایند داوری: «اشاره» از فرایند داوری «سه‌ـ‌طرف‌ـ‌ناشناس» پیروی می‌کند (به این معنی که نه تنها هویت نویسنده برای داور و هویت داور برای نویسنده نامشخص است، بلکه هویت نویسنده برای سردبیر نیز ناشناخته است). در صورت تایید سردبیر و با مشورت با حداقل یکی از اعضای شورای ویراستاران و نظر مثبت او، مقاله برای ارزیابی به داور اول ارسال می‌شود. در صورت تایید، مقاله به دور دوم ارزیابی می‌رسد. تصمیم نهایی دربارۀ پذیرش مقاله، پس از بررسی کامل ارزیابی‌ها، بر عهدۀ سردبیر است. نتیجه از طریق دبیر اجرایی به نویسنده یا نویسندگان اطلاع داده می‌شود.

Submit a paper:

Papers less than 5000 words will get full consideration. Longer papers will be subject to more severe standards. Regarding the subject-matter and research area, no restriction is in place. Original research papers, book reviews, discussion notes, and review articles are welcome, as well as pieces of classic translations, editions, or commentaries that promise to be valuable additions to the Persian or English philosophical literature. Submission of a paper to Eshare is taken to imply that the paper has not yet been published, nor is under consideration by any other journal.

Papers should be submitted to the following email address: <submission@eshare-ijp.ir> in two files as attachments. The first file (Title Page) should only contain the author’s (or authors’) complete information (including full name, email address and postal address). The second file should contain an abstract (200 words or less) and the body of the paper (and nothing else). Any information (including what may be found in the footnotes or in the bibliography) that may, directly or indirectly, lead to the identification of the author(s) should be eliminated from the second file.

Referee process:

Eshare will follow a triple-blind refereeing procedure. After the editor’s initial approval and the positive feedback of one of the advisory board members, the paper will be sent to the first referee. If the paper passes this stage, it will be sent out for the second round of reviewing. The editor will make the final decision to accept a paper based on a through assessment of the referee reports. The assistant editor of the journal will inform the author(s) of the final decision.