دربارۀ «اشاره»

[English]

دربارۀ «اشاره»: «اشاره: مجلۀ ایرانی فلسفه» مجله‌ای بین‌المللی است که مقالات فلسفی ممتاز را در همۀ حوزه‌های فلسفی و سنت‌های آن منتشر می‌کند. مقالات به روش «همتا ارزیابی» (peer review) داوری می‌شوند. «اشاره» مجله‌ای دوزبانه (فارسی و انگلیسی) است و دسترسی به آن برای عموم آزاد است. «اشاره» متعهد به آیین‌نامۀ اخلاق ای‌پی‌ای در پژوهشهای آکادمیک و نشر (قابل دسترسی در http://www.apaonline.org/page/codeofconduct) است. «اشاره» متعهد به انتشار تعداد معینی مقاله در سال نیست؛ مقالات پذیرفته شده ممکن است در فواصل زمانی نامنظم منتشر شوند. هر زمان که مقاله‌ای پذیرفته شود و مراحل ویرایش و آماده‌سازی آن به پایان رسد، روی وب‌سایت مجله قرار می‌گیرد. هر مقاله با یک شمارۀ منحصر‌به‌فرد منتشر و انتشار آن از طریق ایمیل به مشترکان مجله اطلاع داده می‌شود. برای قرار گرفتن در فهرست مشترکان کافی است ایمیلی با عنوان «تقاضای اشتراک» و حاوی مشخصات‌تان به نشانی ایمیل info@eshare-ijp.ir ارسال کنید.

نحوۀ اداره: سردبیر، دبیر اجرایی، شورای ویراستاران و داوران به شکل داوطلبانه با «اشاره» همکاری می‌کنند. «اشاره» مجله‌ای غیرسیاسی و  غیرانتفاعی است؛ برای تأمین هزینه‌های اولیۀ آن، گردانندگان مجله از هدایا و کمک‌های مردمی استقبال می‌کنند (به جز از نویسندگان یا ارسال کنندگان مقالات). شورای ویراستاران مسؤول انتخاب سردبیر و هرگونه تغییری در سیاست های مجله است.

About Eshare:

Eshare: An Iranian Journal of Philosophy is a peer-reviewed, international, open access journal dedicated to publishing high quality papers on all aspects of philosophy and from all traditions. Submissions in both English and Persian are welcome. We are committed to the APA code of ethics in academic research and publication (available at: http://www.apaonline.org/page/codeofconduct). Eshare does not follow a regular publication schedule. Accepted papers may be published at irregular time intervals. Whenever a paper is accepted, prepared and edited for print, it will be put on the journal’s webpage with a unique reference number. All subscribers will be notified of the publication of each paper via email. To subscribe, please send an email (with the subject line: “subscription”) containing your full name and contact information to <info@eshare-ijp.ir>.

Management:

Eshare is a non-profit initiative. To cover the basic expenses, we accept donations and gifts, though not from past or prospective authors of published works in the journal. The editorial board is responsible for the election of the editor and any revisions in the journal’s policies.